top of page

תביעות לירידת ערך לפי ס.197

סעיף 197 לחוק התכנון והבניה:

(א)  נפגעו על ידי תכנית, שלא בדרך הפקעה, מקרקעין הנמצאים בתחום התכנית או גובלים עמו, מי שביום תחילתה של התכנית היה בעל המקרקעין או בעל זכות בהם זכאי לפיצויים מהועדה המקומית, בכפוף לאמור בסעיף 200.

(ב)  התביעה לפיצויים תוגש למשרדי הועדה המקומית תוך שלוש שנים מיום תחילת תקפה של התכנית; שר האוצר רשאי להאריך את התקופה האמורה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, אף אם כבר עברה התקופה.

תביעת 197 בגין ירידת ערך, מאפשרת לאדם הרואה ​את עצמו נפגע בגין תכנית מתאר ארצית/מקומית להגיש חוות דעת שמאית, קיימים 2 סוגי פגיעות:

  1. פגיעה ישירה - כאשר התכנית מגבילה את האפשרות למימוש זכויות שניתן היה לקיים לפני אישורה.

  2. פגיעה עקיפה- כאשר התכנית תגרום לחסימת זרימת אוויר/נוף/רעש/אור וכו'.

את התביעה יש להגיש לוועדה המקומית בתוך 3 שנים מים אישורה של התכנית הפוגעת בצירוף חוות דעת שמאית אשר תוכיח את ירידת הערך בשווי הנכס, בין שווי הנכס לפני מועד אישור התכנית לבין שווי הנכס לאחר אישור התכנית.

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

bottom of page