top of page

חוות דעת למטרת בטוחות לבנק

בעת לקיחת משכנתא יש להמציא לבנק הערכת שמאי אשר במסגרתה נבדקו בהתאם לתקינה השמאית מכלול היבטים הקשורים לנכס המשועבד, מטרת חוות הדעת במידה ונוטל המשכנתא אינו עומד בהחזר ההלוואה, הבנק רשאי לשעבד את הנכס ולמכור במחיר מופחת. 

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.
 

bottom of page