חוות דעת למטרת בטוחות לבנק

בעת לקיחת משכנתא יש להמציא לבנק הערכת שמאי אשר במסגרתה נבדקו בהתאם לתקינה השמאית מכלול היבטים הקשורים לנכס המשועבד, מטרת חוות הדעת במידה ונוטל המשכנתא אינו עומד בהחזר ההלוואה, הבנק רשאי לשעבד את הנכס ולמכור במחיר מופחת.