top of page

פירוק שיתוף

תפקידו של שמאי המקרקעין בעת פירוק שיתוף בעל חשיבות רבה, כאשר קיימים מס' בעלי זכויות בקרקע ואין ביניהם הסכמה להמשיך כשותפים על המקרקעין, שמאי המקרקעין הינו המוסמך להציג דו"ח שמאות מקרקעין לחלוקת הזכויות ובמידת הצורך לקבוע תשלומי איזון בין בעלי הזכויות. 

  

-פירוק שיתוף​ נערך באחת משתי הדרכים

 

חלוקה בעין- במקרים בהם ניתן להפריד את הנכס למס' חלקים התואמים את יחס הבעלות בנכס למס' חלקים כך שניתן לשמור ככל האפשר על יחסיות בשווי בין השותפים במקרקעין, במידה ולא נשמר שוויון ביחסיות בין בעלי הזכויות יהיה על בעל הזכויות לשלם תשלומי איזון על מנת לשמור על עקרון השוויון. 

 

 חלוקת שווי - במקרים בהם חלוקת שווי הנכס תערך לפי חלקו היחסי של כל בעל זכויות, במטרה לשם מכירת חלקו של אחד מבעלי הזכויות לאחד השותפים או לצד ג' בהתאם לחלקו היחסי בזכויות בנכס.

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

 

bottom of page