top of page

ליווי פרויקטים תמ"א 38/פינוי בינוי

תחום התחדשות עירונית נמצא בתנופה גדולה, בעיקר במרכז הארץ ניתן למצוא מס' רב של

פרויקטים במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי אשר הופכים בניינים ישנים לבניינים ברמת סטנדרט גבוהה.

כ

תפקידו של השמאי ללוות את היזם/הדיירים מחד לבחון האם קיימת היתכנות כלכלית לביצוע הפרויקט תוך בחינת כלל הפרמטרים הכלכלים, פרויקטים מסוג זה אורכים זמן וטומנים בחובם קשיים רבים מצד גופים רבים, לכן תפקידו של השמאי הינו מרכזי בהתקדמות הפרויקט.

תמ"א 38:

התוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה אושרה בשנת 2005 על ידי ממשלת ישראל, והיא נועדה לתמרץ דיירים, שגרים בבניין אשר נבנה לפני ה-1.1.1980 לחזק את ביתם מפני רעידות אדמה. זאת, תוך קבלת הטבות משמעותיות.

  • תמ"א 38 תיקון 1 -  הותרה תוספת של 1.5 קומות על בניין קיים.

  • תמ"א 38 תיקון 2- פינוי בינוי במסגרת המסלול המהיר של תמ”א 38/2.

  • תמ"א 38 תיקון 3 -על בסיס הזכויות שניתנו בתמ"א 38/2, הותרה תוספת של 2.5 קומות לבניין וניוד זכויות בנייה למגרשים אחרים.

 

פינוי בינוי:

נועד לשנות ולשפר מתחם של בנייני מגורים ישנים בדרך של הריסה ובניית בנייני מגורים מודרניים חדשים.

"רוב מיוחס מבין בעלי הדירות" – בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי, שבבעלותם ארבע חמישיות לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ, ושלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים בהם שני אלה:

(1) בבעלותם שני שלישים לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שני שלישים כאמור, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות;

(2)   שני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם;

"מתחם פינוי ובינוי" – שטח שהוכרז כמתחם פינוי ובינוי לפי סעיפים 14 או 15 לחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית;

"עסקת פינוי ובינוי" – חוזה בין יזם לבין בעל דירה בבית משותף, אשר על פיו מתחייב בעל הדירה בבית המשותף למכור את זכויותיו בו, כולן או מקצתן, לצורך הריסת הבית המשותף והקמת בית משותף חדש במקומו בהתאם לתכנית לפינוי ובינוי, שמצורף לו ייפוי כוח מבעל הדירה ליזם או לעורך דין מטעמו לביצוע הפעולות הנדרשות למימוש החוזה, ושכולל, בין השאר, את כל אלה:

(1)   העקרונות לקביעת התמורה שיקבל כל בעל דירה לפי החוזה;

(2)   המועדים המרביים לאישור תכנית מפורטת, לקבלת היתר בנייה ולמסירת הדירה החדשה לבעל הדירה בהתאם לחוזה;

(3)   פרטים בדבר הגורם שיבצע את עבודות הבנייה בהתאם לחוזה או תנאים לבחירתו של הגורם כאמור, לרבות לעניין ניסיונו בתחום;

(4)   התחייבות מטעם היזם להעמיד ערבויות לטובת בעל הדירה לשם הבטחת התחייבויותיו של היזם לפי החוזה;

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

bottom of page