top of page

ריכוז פסיקות רלוונטיות בתחום היטל השבחה

01/ החזר תשלום היטל השבחה בתוספת ריבית

עא (מרכז) 44846-10-12‏ ‏ מינודורכת יעקב זאדה נ' עירית רחובות

 "הוועדה החזיקה כדין בסכום עד למועד השבתו, ואינה חייבת בכל תוספת מעבר לזו ששולמה בתחילה בתוספת הפרשי הצמדה, ולאחר מכן, בהתאם להחלטת בית משפט קמא, בתוספת ריבית לפי חוק פסיקת ריבית ממועד הגבייה (10.3.11) ועד למועד ההשבה (6.12.11) בתנאי שהיא נעשית עד לתום 30 יום ממועד פסיקת השמאי המכריע."

02/איחוד וחלוקה - פוטנציאל היטל השבחה

בר"מ 2090/16 הוועדה המקומית לתכנון ובנייה הרצליה נ' אקרו בע"מ 

"כאשר הוראות בתכנית יוצרות אפשרות (פוטנציאל) להשבחה עתידית, שמימושה טעון הליך תכנוני נוסף, שאין וודאות באשר למימושו, ניתן לחייב בהיטל השבחה רק בגין השבחה שנבעה במישרין מהתכנית עצמה, היינו בגין עליית ערך הקרקע בשל עצם הפוטנציאל להשבחה עתידית - ככל שנבעה השבחה כזו - ולגבות בגינה היטל השבחה בהתייחס למועד אישור התכנית ומהבעלים של הקרקע בעת אישור התכנית. לעומת זאת, לא ניתן לדעתי לייחס לתכנית השבחה מאוחרת, שנתגבשה בעקבות הליך תכנוני נוסף כאמור."

03/שימוש חורג מהיתר - היטל השבחה

בר"מ 2283/18 הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' נכסי יד חרוצים בע"מ 

"בימ"ש פסק כי, ועדה מקומית לתכנון ובניה אינה רשאית לגבות היטל השבחה בגין מתן היתר לשימוש חורג מהיתר, להבדיל ממתן היתר לשימוש חורג מתכנית."

04/פושט רגל - תשלום היטל השבחה

ע"א 4260/15 מאיר אלעזר נ' עירית הוד השרון

 "כל עוד לא שולם חוב היטל ההשבחה בגין נכס המקרקעין שרכשה מאת המוכר. כך, בהעדר כל הצדקה לכך שמצבה של הקונה יהיה טוב יותר עקב פשיטת הרגל של המוכר, משהיה מצבה אלמלא כן. אין חולק כי לפני שהמוכר נכנס להליך פשיטת רגל ובלא שהיטל ההשבחה שולם, לא היתה הקונה יכולה לדרוש מאת הוועדה המקומית אישור להעברת הזכויות בנכס על שמה בלשכת רישום המקרקעין; ובה במידה אפוא אינה יכולה לדרוש אישור כזה לאחר כניסת המוכר להליך פשיטת הרגל וכל עוד היטל ההשבחה לא שולם. ייאמר בהקשר זה כי סעיף 10(א) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה, מתנה רישום העברת זכויות בפנקסי המקרקעין באישור מאת הוועדה המקומית בדבר תשלום חוב היטל השבחה"

05/מחיר למשתכן - תשלום היטל השבחה

פס"ד לנושא חיוב היטל השבחה במחיר למשתכן : עמן (ת"א) 39445-12-21 הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה נ' אפריקה ישראל מגורים בע"מ

בית המשפט דן במס' מגבלות:
1- מהו אותו "שוק חופשי" אשר ממנו יש לגזור את השווי, בעיה זו רלוונטית במיוחד במקרים בהם קיימים כמה שווקים שונים רלוונטיים.

2- לשון החוק במקרה שלפניי הינה, כי אין הגדרה בחוק למהותו של אותו "שוק חופשי", והתאמתו של שוק חופשי זה לדיני היטל ההשבחה. כך, למשל, אף אם היינו משייכים את דירות הדיור בר השגה לשוק הדירות הכללי, עדיין נותרת השאלה הפרשנית על כנה, ובפרט השאלה הפרשנית אלו תכונות של המקרקעין יש להביא במסגרת אותו "שוק חופשי".
להלן פסיקת בית המשפט :
1-לעניין זה אציין, כי הפסיקה הכירה בכך שאין "שוק חופשי" אחד ואחיד למקרקעין, ובשוק המקרקעין יכול להיווצר מצב בו יש "שוק חופשי" הרלוונטי למקרקעין מסוימים ו- "שוק חופשי" אחר הרלוונטי למקרקעין אחרים.
2-על אף שעיקרון היסוד להערכת השווי הינו בחינת שווי המקרקעין לפי עסקאות שנעשות מקונים מרצון למוכרים מרצון בשוק החופשי, הרי עיקרון זה כפוף לשיקולים נורמטיביים, המולידים אילוצים על "השוק החופשי", כגון נטרול ציפיות במצב קודם, נטרול התחייבות חיצוניות לתכנית, הבאה בחשבון של התחייבות פנימיות ועוד. מכאן, אין בלשון החוק במקרה שלפניי מתן תשובה ברורה לשאלה, האם מגבלות מחיר למשתכן הינן בגדר אותם תנאים שיש, או שאין, להביא בחשבון.
מכאן, לטעמי, אין בלשון התיבה "כאילו נמכרו בשוק חפשי" על מנת להכריע את המחלוקת לכאן או לכאן, ובפרט אין בה בכדי לקבוע, האם השמאי בבואו לקבוע את שווי.
טענה חלופית שעלתה -
במידה מסוימת גם משלימה, של המערערת היא כי יש להחיל על המקרים שלפנינו את הוראות סעיפים 2(א) ו- 2(ב) לתוספת השלישית, כך שמהמשיבות יגבה מלוא היטל ההשבחה, ללא מגבלות המחיר למשתכן, והמשיבות יהיו זכאיות לשיפוי מהמדינה על ההפרש בהיטל ההשבחה.
איני מקבל טענה זו, ואנמק.
ניסיון של העברת החיוב בהיטל השבחה על המדינה על ידי דרך של שיפוי גם טענה זאת נדחתה מאחר ולפי פס"ד בר יהודה מי שחל עליו היטל השבחה הינו היו המקרקעין מוחכרים לדורות, ישלם החוכר את ההיטל.
לסיכום בית המשפט פסק כי העיקרון הבסיסי לגביית היטל השבחה במסגרת מחיר למשתכן הינו כי על הועדה המקומית להביא בחשבון את המגבלות של מחיר למשתכן. ולכן במקרה זה היה על הועדה המקומית להתבסס על נתוני השוואה של קרקעות עם מאפיינים דומים של מחיר למשתכן, ברור לנו כי שינוי בנתוני השוואה יוביל להיטל השבחה מופחת מכפי שציפתה לכך הועדה המקומית.

bottom of page