top of page

השגות רשות מקרקעי ישראל

משרדנו מתמחה בהפחתת שומות של רשות מקרקעי ישראל בגין דרישות לתשלום הכוללות בין היתר דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה ועוד.

השגה ראשונה -

ניתן להגיש עד 60 ימים, מהיום שהשומה הועברה על ידי רמ"י למרחב העסקי או למרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס נשוא השומה. 

השגה שנייה-

ניתן להגיש עד 45 ימים, מהיום בו התקבלה ההחלטה בהשגה הראשונה על ידי השמאי הממשלתי.

bottom of page