השגות רשות מקרקעי ישראל

משרדנו מתמחה בהפחתת שומות של רשות מקרקעי ישראל בגין דרישות לתשלום הכוללות בין היתר דמי היתר, דמי היוון, דמי הסכמה, דמי חכירה ועוד.

השגה ראשונה -

ניתן להגיש עד 60 ימים, מהיום שהשומה הועברה על ידי רמ"י למרחב העסקי או למרחב השירות שבתחומו מצוי הנכס נשוא השומה. 

השגה שנייה-

ניתן להגיש עד 45 ימים, מהיום בו התקבלה ההחלטה בהשגה הראשונה על ידי השמאי הממשלתי.