top of page

הפחתת היטל השבחה

היטל השבחה הינו מס מוניציפלי המשולם לוועדה המקומית לפי סעיף 196 א' לחוק התכנון והבניה התשכ"ה- 1965 ובהתאם לתוספת השלישית לחוק התכנון והבניה.

אך זה עובד ?

ועדה מקומית מגישה חוו"ד מטעם שמאי הועדה עקב אישור תכנית, מתן הקלה או התרת שימוש חורג.

שומת ועדה הינה בעבור עליית שווים של המקרקעין בשל הרחבת זכויות בניה או הרחבת שימושים אשר אינם כלולים במסגרת התכניות בניין עיר המאושרות.

האם זה סופו של פסוק?

בוודאי שלא, שומות היטל השבחה מופחתות בהיקפים של עשרות אחוזים ועד לאיפוס התשלום היטל השבחה.

מה עושים?

יש לשם לב כי ניתן להגיש השגה לשמאי מכריע או ועדת ערר תוך 45 ימים מעת קבלת שומת הועדה מטעם הועדה המקומית, לאחר תום תקופה זאת לא ניתן היה להגיש השגה על שומת הועדה!.

משרדנו מומחה בתחום הפחתת היטל השבחה, שמאי מקרקעין אבירן חן ניהל בשנים האחרונות את מחלקות השבחה בעיריות הרצליה וחדרה וצבר ידע וניסיון רב בתחום היטל השבחה.

האתר והמידע המופיע בו אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינו מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

המשרד מספק שירותי שמאות מקרקעין להפחתת היטל השבחה בערים הבאות: הפחתת היטל השבחה תל אביב, הפחתת היטל השבחה הרצליה, הפחתת היטל השבחה רחובות, הפחתת היטל השבחה יבנה, הפחתת היטל השבחה אשדוד, הפחתת היטל השבחה נתניה, הפחתת היטל השבחה נס ציונה, הפחתת היטל השבחה לוד, הפחתת היטל השבחה ראשון לציון.

bottom of page